DILIP SHAH

DIRECTOR

UTTAM SHAH

DIRECTOR
Administration
DHIREN FADIA
Production
SANJAY GUPTA
C.N.C.
R. R. SHAH
Finance
MANISHBHAI SHAH
JIGNESH DAVE
Quality
PRAMOD SUNGAOKAR / JAYESH PATEL
SATPAL SHARMA / AMRUT VASAVA
Accounts
SHIRISH SHAH
MANISHA RAJPUT
Store
DHARMESH SHAH / AMIT BHATT
Production Assistance
JIGNESH SHAH / UMESH PATEL
Supervisor
SACHIN MAHARAJ / DIVESH PATEL